Selecteer een pagina

Het Keurmerk Veilige School

*Deze website in onder constructie en wordt aan gewerkt, desalniettemin hebben wij het concept hieronder uitgelegd om u alvast een klein voorbeeld te geven.*

Het Keurmerk Veilige School concept

Het Keurmerk Veilige School biedt een complete certificering van alle noodzakelijke maatregelen om de fysieke veiligheid in schoolgebouwen te waarborgen. Het Keurmerk Veilige School is gebaseerd op onafhankelijke, objectieve en deskundige waarneming en wordt door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) gedragen. Met het Keurmerk Veilige School beseffen alle betrokkenen -van bestuurders en leraren tot ouders en leerlingen- voortdurend het belang een fysiek veilig schoolgebouw. Immers, gemeenten en schoolbesturen tonen hiermee aan de veiligheid van mensen en gebouwen grote waarde te hechten. En voor leraren, ouders en kinderen is het keurmerk een extra basis voor veiligheid en geborgenheid. Het Keurmerk Veilige School biedt ook dankzij deze elementen een concrete aanpak en draagvlak om permanent de veiligheid van mensen en gebouwen optimaal te houden.

Het onderwijs in Nederland heeft in de achterliggende decennia tal van ontwikkelingen doorgemaakt. Niet alleen het onderricht zelf; ook de schoolgebouwen en de leermiddelen zijn sterk veranderd, mede hierdoor is het risico op calamiteiten toegenomen. Maar ook zijn er de maatschappelijke ontwikkelingen. Schoolgebouwen zijn vaker het doelwit van uiteenlopende vormen van criminaliteit en vandalisme. Dat staat haaks op de intentie van schoolbesturen en overheden om de school een plek van geborgenheid en veiligheid te laten zijn. Uiteraard voor leerlingen, maar ook voor docenten en medewerkers. Om de fysieke veiligheid te kunnen garanderen dient het Bouwbesluit als basis. In dit kader worden eisen gesteld waaraan het schoolgebouw dient te voldoen. Deze vergunning geldt voor alle schoolgebouwen en voor kinderdagverblijven met meer dan tien kinderen. Wat voor alle scholen geldt, is dat ook de verzekeraar eisen stelt op bijvoorbeeld het terrein van inbraakbeveiliging en branddetectie. In de praktijk blijken de eisen van overheid en verzekeraars soms lastig te integreren, terwijl er op onderdelen wel degelijk sprake is van synergie. De complexiteit wordt bovendien vergroot door het ontbreken van een heldere en uniforme standaard. Het Keurmerk Veilige School (KVS) biedt deze heldere en uniforme standaard wel en stelt daarmee vast dat voldaan wordt aan de diverse eisen die door betrokken partijen worden gesteld.

Neem contact op

Telefoon nummer:
088 – 8182887

Voor Wie?

Het Keurmerk Veilige School kan worden verkregen voor alle scholen in Nederland en kan worden aangevraagd door gemeenten en/of het schoolbestuur, de beheerder of eigenaar van het schoolgebouw. Het belang van het KVS is om alle eisen voor een fysiek veilige school helder in kaart te brengen. De uiteindelijke certificering is geen doel op zich, maar maakt onderdeel uit van een traject, waarin een uitgebreide veiligheidsinventarisatie wordt uitgevoerd.

De praktijk leert dat de maatregelen om schoolgebouwen fysiek te beveiligen, een gecompliceerd geheel vormen. Zowel in het kader van het Bouwbesluit als verzekeringstechnisch is het pakket van eisen veelomvattend. Soms zijn de belangen zelfs tegenstrijdig. Juist daarom is de samenhang moeilijk te doorzien voor wie niet gespecialiseerd is in de materie. Het belang om te voldoen aan de eisen is echter groot. En niet alleen omdat aan wettelijke voorschriften moet worden voldaan. Ook verzekeringsmaatschappijen willen waarborgen ten aanzien van preventie. Indien dit op een correcte manier is gerealiseerd, kan dit een positieve invloed hebben op de polisvoorwaarden en premies. Echter, het allergrootste belang is de veiligheid van de leerlingen, docenten en medewerkers.